Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

Türkiye’nin Yeni İlan Sitesi!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image

Konumumuz

Adres
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18 Çankaya/ANKARA 06510

Saatler
Pazartesi–Cuma: 10:00–16:00

Bayındırlık Ne Demek?

Bayındırlık Ne Demek?

Sözlük Anlamı, Gelişip Güzelleşmesi!

Sözlük anlamı gelişip güzelleşmesi, yaşayış koşullarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış demek olan bayındır, bir yerleşim yerinin bütün fonksiyonlarıyla standartlarının iyileştirilmesi güzelleştirilmesi manasına gelmektedir.

Bayındırlık, bir bölgenin gelişmesi için yapılan tüm iyileştirme güzelleştirme faaliyetlerini kapsıyor. Bayındırlık faaliyetlerini 2011 yılına kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapıyordu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurularak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütün görev ve yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bayındırlık görevleri neler?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkileri arasında kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak; Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve arsayı sağlamak üzere gerekli işleri yapmak; Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak gibi işler yer alıyor.

Kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin kendi kuruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım ve hizmetlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve arsayı sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının, şehir alt yapı tesislerinin ve sığınakların projeye esas standartlarını hazırlamak,

Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak,Ülkenin şart ve imkânlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesinin ekonomik ve standartlara uygun imalini ve kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,

Türkiye Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasına, iyileştirilmesine ve işletilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, yaygın olarak kullanılmasını teşvik etmek,İl Özel İdarelerine ait yapı ve tesisleri yapmak veya yaptırmak,

Gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişilerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içindeki inşaat ve tesisat dahil yapım işlerini üstlenmek isteyen ve mevzuatta belirlenen nitelikleri taşıyan gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine idarelerce tutulan kayıtlarını da değerlendirerek yapı müteahhitliği yetki belgesi vermek,

Yurt dışında iş yapmak isteyen müteahhitlerle ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, kayıtlarını tutmak,

Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, Valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat vermek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

Birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları çözümlemek, gerektiğinde onaylamak,

Gerekli görülen hallerde, Kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin; umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin; birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarında demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi verilerek ve gerektiğinde işbirliği sağlanarak yapmak, yaptırmak, değiştirmek ve onaylamak,

Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatları hazırlamak ve yayınlamak,

Belediyelere ve İl Özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkındaki mevzuat uyarınca tesis edilen Belediyeler Ortak Fonundaki paylarının İller Bankasının yıllık programa giren yatırımları için dağıtımını onaylamak ve izlemek,

Bakanlık ilgili kuruluşlarına ait görevlerin yapılmasını sağlamak; bu kuruluşların kanunları ile diğer kanunların Bakanlığa verdiği görevleri yapmak.

Yapı kooperatifleri ve üst birlikleri ile ilgili olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve diğer kanunlar ile verilen görevleri yapmak, yapı kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, bu kooperatifler ile üst birliklerinin kurulmasına, işleyişine, tasfiyesine ve denetlenmesine ve yapı kooperatiflerinin kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasına dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve denetlemek.

Top